Turystyczna Polityka JEST do świadome oddziaływanie Panstwa i innych podmiotów na turystykę realizowanej w ramach Ogólnej Polityki Gospodarczej Kraju polegającej na określaniu celów Ekonomicznych i pozaekonomicznych oraz na doborze odpowiednich środków i Metod niezbędnych zrobić Ich Realizacji.

1) Ujęcie węższe
Polityka turystyczna realizowana przez państwo i samorząd terytorialny .
2) Użycie szersze
Polityka podróży do turystyki.

Cele i zakres polityki lokalnej

W polityce występują Cele Ekonomiczne i pozaekonomiczne. W państwach o wyraźnie wykształconej funkcji Turystycznej uwidoczniony JEST głównie cel pozaekonomiczny, w Tym głównie Cele Społeczne i Ekologiczne, Gdzie w Centrum Uwagi znajduje SIĘ Człowiek oraz Środowisko Przyrodnicze i kulturowe. Takimi krajami SA NP. Austria , Hiszpania (na turystykę zrównoważoną ), Szwajcaria , Niemcy (rozbudzanie potrzeb Turystycznych). W Polscedominuje cel Ekonomiczny Czego wyrazem JEST Zapis strategii Rozwoju Kraju, Ze turystyka służy osiąganiu celów Strategicznych Kraju.

Praktyka jest taka, która jest popularna w turystyce systemowej mieszanych czyli ekonomicznych, społecznych i społecznych.

Grywalność:

 • planowanie przestrzenne
 • planowanie ekonomiczne
 • marketing i promocja
 • kształcenie zawodowe
 • badania naukowe
 • interwencjonizm w zakresie turystyki

Pod miejscem polityki lokalu

Pod zwierzęta finansowe (5 grup):

 • organizacje międzynarodowe polityki, np. UN WTO , OECD , Komitet ds. Turarki Unii Europejskiej
 • Miara Państwo członkowskie i jego organy realizacji, które weszła w życie. NTO oraz narodowe organizacje turystyczne (NTO)
 • – regional samo Unii, np. samorządy regionalne, np. w Polsce sejmiki samorządowe i zarządy regionalne oraz dziewiątki
 • Lokalnej Polityki Turystycznej podmioty – rady Gminne i Miejskie , Organy Wykonawcze Gmin i powiatów oraz związki i stowarzyszenia Lokalne
 • pożywką dla zabawy z rzeczami zawodowymi m.in. izby turystyczne, izby gospodarcze i stowarzyszenia zawodowe, np. związki restauratorów, hotelarzy, przewodników czy pilotów

Stosunek państwa do turystyki

PAŃSTWO moze Mieć negatywny stosunek zrobić Turystyki. I niekiedy na Występował Jeszcze występuje w państwach, Które Nie SA przygotowane zrobić Rozwoju przyjazdowego i wyjazdowego Ruchu Turystycznego LUB Też występują przeszkody Natury Politycznej ideologicznej LUB. Przykładami tak państw Doskonałymi SA: Białoruś , Korea Północna CZY Kuba .

Stosuje się te same zasady, co w przypadku, gdy:. Szwajcaria .

Stosunek pozytywny Panstwa polega na Tym, Ze Panstwa podejmuje świadome działania i Bieżąca kontrolę W wpływu Turystyki na Życie społeczno-gospodarcze, ponadto istnieją sprecyzowane Cele i narzedzia Polityki Turystycznej.

Narzędzia polityki parkingu

Uwagi dotyczące pojęcia, rodzaju środków, współpracy z celem osiągnięcia, dzielą się na 4 grupy:

 • 5. AKTYWIZACJA REGIONÓW mniej rozwiniętych gospodarczo, AKTYWIZACJA Sektora Usług, współtworzenie i realizacja Polityki zagranicznej , realizacja Żadan w dziedzinie Polityki kulturalnej, Ochrony Zdrowia czyli Polityki Społecznej
 • Oglądanie turystyczne, np. O przepisów stanowienie miejscowościach Turystycznych , przepisów o bazie noclegowej , przepisów o funkcjonowaniu Gospodarki Turystycznej
 • narzędzia ekonomiczno-finansowe – będą do: ustalanie cen, wysokości obrotów, oprocentowania kredytów, ograniczeń dewizowych
 • narzędzia administracyjne i organizacyjne

Literatura

 • Alejziak W., Turystyka w obliczaniu wyzwań XXI wieku , wyd. Albis, Kraków 1999.
 • Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne , wyd. Albis, Kraków 2003.
 • Borzyszkowski J., Polityka turystyczna stanów , Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszaliński, Koszalin 2005.
 • Kozak NW, Turystyka i polityka turystyczna a: między starym a nowym paradygmatem , wyd. Scholar, Warszawa 2009.
 • Walasek J., Turystyka w Unii Europejskiej , Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie, Lublin 2009.