Towarzystwo Opieki nad Sejneńskie Zabytkami – Stowarzyszenie powołane w 2004 roku w Sejnach przez GRUPĖ Lokalnych działaczy – pasjonatów, którego celem JEST ochrona zabytków i Krajobrazu kulturowego Sejneńszczyzny oraz upowszechnianie Wiedzy o regionie, A takze uświadamianie znaczenia Społecznej Opieki nad Zabytkami i innymi dobrami Lokalnej kultury. Organizm Opieki nad Zabytkami Przeszłości (organizacja założona 27 czerwca 1906).

Powstanie i siedziba

Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Maju 2005 roku powołało wag ramach swojej działalności Muzeum Ziemi Sejneńskiej im. Romualda Jałbrzykowskiego abp . Siedziba Organizacji mieści SIĘ W centrum Sejn, przy ul. Piłsudskiego 28, w dawnym pałacu biskupim. Obszarem działania JEST Sejneńszczyzna. Główne Cele Organizacji do ochrona zabytków ı Krajobrazu kulturowego Sejneńszczyzny, upowszechnianie Wiedzy o regionie i uświadamianie znaczenia Społecznej Opieki nad Zabytkami i innymi dobrami Lokalnej kultury.

Zadania muzeum

Muzeum Ziemi Sej spoken:

 • gromadzenie, systematyzowanie i udostępnianie muzealiów w:
  • tematycznych Salach: archeologicznej , Dominikanów i Biskupów sejneńskich , Tradycji Wojska Polskiego i czynu niepodległościowego, numizmatycznej , sejneńskich Szkół i wielokulturowości regionu
  • Utworzonym w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach Muzeum Diecezjalnym
  • utworzonym rękopis, mapy
  • zorganizowanej Bibliotece ludowej: historycznej, religijnej, regionalnej
 • ochronę zabytków i Ich rewitalizację poprzez pozyskiwanie Funduszy w ramach Realizacji Zadan Publicznych na szczeblu lokalnym po złożone projekty finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w dziesięciu sposób odrestaurowano Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wag Sejnach , Klasztor Podominikański wag Sejnach oraz zrealizowano wstępny etap Projektu Rewitalizacja centrum Sejn z poziomu odbudowy sejneńskich sukiennic
 • Edukacyjna funkcję, wychowawcza i estetyczna, A takze popularyzację poprzez Organizacje Lekcji muzealnych , Aktywny udział (np poprzez organizowanie wystaw okolicznościowych). W wydarzeniach ważnych pod względem historycznym wag dziejach regionu – NP. 450 lecia dziejów Sejn-i Sejneńszczyzny, Kolejna rocznica Powstania Sejneńskiego ITP. Takze poprzez liczne wydawnictwa (broszury, książki , Foldery) i bezpośrednio LUB pośrednio przekazywane informacje W w Różnych mediach í formie (prasa, Internet) – takze my Współpracy Z różnymi partnerami (przedstawicielami władz, innymi podmiotami: organizacjami, archiwami, bibliotekami, uczelniami ITD. ). Informacyjna spełnia Też Funkcję utworzona Przy Muzeum Informacja Turystyczna

Zasady działania

Organizacja JEST Instytucja non-profit, A JEJ władze i Pracownicy wypełniają Swoje obowiązki społecznie. Środki na realizacje celów statutowych pochodzą ZE składek członkowskich, dobrowolnych wpłat firmy i Osób Prywatnych oraz pozyskiwanych środków od władz Lokalnych z Tytułu Realizacji Zadan Publicznych i od władz ministerialnych w ramach zaakceptowanych i realizowanych wniosków. Zasady Organizacji i Szczegółowe działalności Organizacji określa Prawo o stowarzyszeniach i statut muzeum.