Category: Dziedzictwo kulturowe

GLAM


GLAM ( akronim ang.  Galerie, biblioteki, Archives, muzeów ” galerie , Biblioteki , Archiwa , muzea ” [1] [2] , funkcjonują takze Podobné akronimy, TAKIE Jak MD “Biblioteki, Archiwa, muzea” [3] [4 ] ) – Instytucje publiczne i prywatne gromadzące dobra kultury .

Read More

Depozytariusz dziedzictwa

Dziedzictwa Depozytariusz – Człowiek LUB grupa (Wspólnota) Ludzi uznających określone Dziedzictwo za źródło i środek wyrazu uznawanych przez Siebie Wartości. Elementy Dziedzictwa stanowią konkrétne dla Tych Osób istotny czynnik kształtowania tożsamości (np. Narodowej , Lokalnej, rodzinnej LUB indywidualnej) [1] .

Read More

Niematerialne dziedzictwo kulturowe

Dziedzictwo kulturowe Niematerialne (. Ang Niematerialnego Dziedzictwa Kultury ) – przekazywane z Pokolenia na pokolenie Praktyki, wiedza , wyobrażenia, idee i Wartości, Umiejętności, tradycje , Przekazy, ale Też związane Z Nimi artefakty , przedmioty i MIEJSCA. Nasza Tworzy grupową , narodowa , etniczna Badz religijna tożsamość . Poczucie przynależności zrobić Wzmacnia Grupy, społeczności CZY wspólnoty .

Read More

Kulturowe Dziedzictwo

Dziedzictwo kultury , w. Kulturalne Dziedzictwo [1] – Zasób Rzeczy materialnych i ZE niematerialnych wraz związanymi z NIM wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej [potrzebny przypis ] .

Read More

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén